วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

วัสดุและการเครื่องมือสำหรับงานออกแบบ

บทที่ 4 กระบวนการออกแบบทำต้นฉบับ
กระบวนการออกแบบการทำต้นฉบับ การผลิตงานออกแบบกราฟิกต้นฉบับจัดได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานด้านแบบเป็นอย่างยิ่ง เพราะงานต้นแบบหรือต้นฉบับอาร์ตเวิร์ค (Art Work) จะเป็นแม่แบบสำหรับกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป ถ้าต้นฉบับอาร์ตเวิร์คที่ความถูกต้อง สมบูรณ์ ประณีต เรียบร้อยและชัดเจน ก็จะทำให้งานที่ผลิตหรือพิมพ์ขึ้นมามีความสมบูรณ์และสวยงามด้วย การทำงานออกแบบต้นฉบับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอน
ข้อพิจารณาก่อนทำการออกแบบต้นฉบับ
1)พิจารณารูปแบบสื่อที่จะต้องดำเนินการ
2)พิจารณาถึงแนวคิดที่จะนำเสนอ -การนำเสนอข้อมูลโดยทางตรง -การนำเสนอข้อมูลโดยทางอ้อม
3)พิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภค
4)พิจารณาถึงกระบวนการผลิต -ต้นฉบับลักษณะลายเส้น -ต้นฉบับลักษณะลายสกรีน
5)การพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยการผลิต การวางแผนการออกแบบ แผนการออกแบบที่ดีย่อมมีผลทำให้ส่งเสริมการทำงานเกิดประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยม การวางแผนจะช่วยขจัดปัญหาการทำงาน ความบกพร่องการผิดพลาดซึ่งอาจเกิดได้ทุกขั้นตอนของการทำฝาน แผนการทำงานออกแบบกราฟิกจะเริ่มตั้งแต่การนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมขึ้นมาทำ
การวิเคราะห์สรุปเพื่อหาแนวทางการนำเสนอลักษณะข้อมูลมาจากหลายช่องทางและมีความหลากหลาย
1) การวิเคราะห์ข้อมูล ก.)การวิเคราะห์ตัวสินค้า ข.)การวิเคราะห์ความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย ค.)การวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาสินค้า ง.)การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
2) หลักการออกแบบเบื้องต้น ก.)การสร้างดุลยภาพ ข.)คำนึงถึงสัดส่วน ค.)พิจารณาต่อเนื่องหรือจังหวะ ง.)การสร้างเอกภาพ จ.)การเน้น
3) ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานออกแบบให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงผู้ออกแบบจะต้องขบคิดปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานได้อย่างรัดกุม ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบคือ การกำหนดความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดสร้างสิ่งแปลกใหม่ ให้ท้าทาย น่าสนใจ น่าติดตาม น่าเชื่อถือและอยากปฏิบัติตาม
*ยุทธวิธีของการคิดสร้างสรรค์
1.สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
2.เหมาะสมกับหลักจิตวิทยา
3.มีความกล้าหาญที่จะสร้างสิ่งแปลกใหม่
4.มีความรอบคอบก่อนตัดสินใจ
5.มีแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธวิธี
6.ต้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน 4)การทำอาร์ตเวิร์คในงานกราฟิก -การรวบรวมข้อมูล -กำหนดแนวคิดเบื้องต้น -การร่างแบบสเก็ต -การกำหนดรูปแบบเลย์เอาท์ 5)การทำต้นฉบับ -ความถูกต้อง -ความสวยงาม -ความประณีต -คำสั่งพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น